Language: PLENDEHU

Megvalósult a projekt

2012-06-27

2011 márciusától 2012 júniusának végéig megszerveztek minden koráb ban betervezett kulturális-tudományos jellegű rendezvényt.

 

Megemlítjük csak, hogy egy múzeumi kiállítás, öt kézműves műhelyi jellegű sorozat, ifjúság számára szervezett oktatási találkozók sorozata, tudományos konferencia az anyagának kiadásával, a közép kori és reneszánsz zene öt koncertje és workshopja (műhely foglal- kozása), két nagy szabadtéri rendezvény a projekt lényeges pontjai közé tartoztak.

A projekt széles skálájának köszönhetően sok különböző korú és kü-lönböző érdeklődésű ember vett részt a rendezvényeken. A tervben találhattunk olyan eseményeket, melyek a széles közönségnek szól tak, de olyanokat is, melyeket a középkort és reneszánszt kutató tudósoknak szántak.

Oktatási események – A Néprajzi Múzeumban kézművesi bemutatók, me-lyeken régi mesterségekkel foglalkozó kézművesek léptek fel vala-mint a Tárnów-i Városházban oktatási találkozók, amelyek az isko-lai történelemtanítás értékes kiegészítését jelentették – ezek az iskolák nagy érdeklődésével találkoztak, ami arra utal, hogy ilyen tevékenységet a jövőben is folytatni kell. A találkozók részvevői általános iskolások, középiskolások, tarnów-i felsőbb tanintézmé-nyek tanulói voltak. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Múzeumot min-den alkalommal meglátogatták a heterogén osztályokból, gyógypeda gógiai intézményekből és foglalkozás terápiás műhelyekből érkezett csoportok is. Nyilvánvalóan előny, amely hosszú távon is érezhető lesz, az érdekes oktatási és bemutatási ajánlat erős hangsúlyozá-sa, amely nemcsak gyerekeknek és ifjúságnak szól valamint értelmi leg fogyatékos emberekkel való munkának tapasztalatai. Biztos nem közömbös a részvevők számára volt az a tény, hogy a rendezvények többsége ingyenes volt (a belépőjegyet csak az Európai Lovagi Ta-lálkozásokra és a Dębno-i kiállításra árusították). A projekt meg-valósítása jelentősen gazdagította a Tárnów-i Körzeti Múzeum aján latát valamint a város és környékének kulturális tájképébe új, ér-tékes elemeket vezetett be.

A projekt eseményeinek mennyisége, minősége és intenzitása a múzeumi ajánlat iránti nagy érdeklődést fenntartotta valamint azok kal az eseményekkel, amelyeket a Tarnów-i Körzeti Múzeum alaptevé-kenysége keretében szervezett.

Összesen a látogatók száma tízen egynéhány ezerre becsülhető. Közülük természetesen a legtöbben a tarnówiak és Kislengyelország lakói voltak, bár Lengyelország más részeiről is elég sokan jelen-tek meg. Örömünkre szolgált, hogy magyar, szlovák és cseh látoga-tók is voltak.

A projekt minden pontjának megvoltak a saját jellegzetességei és céljai, amelyet a szervezők igyekeztek megvalósítani. A Dębno-i várban szervezett „Hadi szükségletben" című kiállítás főleg azok látogatták meg, akiket középkori fegyverzet érdekel. Hozzáadott értékként számítjuk, a Dębno-i események körüli olyan történelem szeretők integrálását, akik a szabadidejükben történelmi rekon-strukcióval foglalkoznak. Így a Tarnów-i Körzeti Múzeum, a katonai fegyverzet és felszerelés bemutatóin alapuló élő történelem órákat szervezett és tartott. A rendezvény csúcsa az"Európai Lovagi Talál kozások" voltak, amelyeket tízezres közönség látogatott és ez egy-ben a Tarnów-i Múzeum rangját növelte, egyben bizonyítván szerve zési képességeit ilyen események illetően.

Jól és melegen fogadták a konferencia utáni „Kislengyelország val-lási és társadalmi kultúrája XIII.-tól XVI. századig" című közös munkát. A kiadvány több mint kétszáz oldalán tízen egynéhány tudo mányos cikket találunk, melyek szerzői nemcsak Kislengyelország egyetemeinek a munkatársai voltak. A kiadvány egyrészt megmutatta a fiatal tudományos gárda intellektuális potenciálját másrészt ki-egészíti az eddigi ismereteket a középkori és újkori Kislengyelor-szágról. A projekt az első olyan nagy terjedésű és sokoldalú kihí-vás volt, amelyet a Tarnów-i Körzeti Múzeum megvalósított. Az ese mények tervezésénél, az időterv kidolgozásában nagy szerepet ját-szott a projekt szerzőinek nagy tapasztalata. A projekt megvalósí tása során szerzett új tapasztalatokat biztosan hasznosítani fog ják a múzeum jövőjében.

Középkor ősze - reneszánsz tavasza – kulturális-tudományos események ciklusa

Az Európai Unió által a ,,Małopolska Regionális Operatív Program 2007-2013 években" keretében társfinanszírozott projekt.

Társfinanszírozott projekt a Małopolska Vajdaság pénzügyi forrásaiból.
Vissza az elejére

A projektről

„A középkor ősze és reneszánsz tavasza – kulturális és tudományos rendezvények sorozata"   2012 júliusáig Tárnów-i...
Olvasd tovább

Megközelítési interaktív térkép

Olvasd tovább >

Fotógalériák

Üdvözöljük a multimédia fejezetben

Filmek